ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "ΚΡΗΤΗ" 2014-2020
Operational Program "CRETE" 2014-2020


Πρόγραμμα ΥΠΕΡΙΩΝ / HYPERION project:


Οι επιχειρήσεις Δασκαλάκης, Λαντζουράκης, Μπαλτζάκης ΟΕ (Πυγολαμπις), Talos Avionics IKE και Βροντουλάκης Απόστολος (Aether Aeronautics) που εδρεύουν στην Περιφέρεια Κρήτης, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, εντάχθηκαν στη δράση: “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς, σε τομείς της RIS3Crete”. Η δράση επιδιώκει τη σύνδεση της έρευνας και καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Επιπλέον επιδιώκει την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 597.445,00 € εκ των οποίων η ιδιωτική δαπάνη ανέρχεται στα 95.470,00 € και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω βασικές κατηγορίες:

Μέσω της συμμετοχής τους στη Δράση, οι επιχείρησεις επιτυγχάνουν:

Με τη συμβολή του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 ενισχύθηκαν οι επιχειρήσεις αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονομία.


The companies Daskalakis, Lantzourakis, Baltzakis OE (Pygolambis), Talos Avionics IKE and Vrontoulakis Apostolos (Aether Aeronautics), based in the Region of Crete, in collaboration with the Foundation for Research and Technology - Hellas (FORTH), together they joined the action: “Business Partnerships with Research Organizations, in areas of RIS3Crete”. This specific action aims to connect research and innovation with entrepreneurship and also to strengthen the competitiveness of businesses. The objective of the action is to assist the transitioning to quality innovative entrepreneurship and to increase domestic added value. Moreover, this action also seeks the immediate and effective channeling of available resources in order to promote research activities and innovation in businesses, especially in small and medium-sized enterprises.

The total budget of the project is 597.445,00 € of which the private investment is 95.470,00 € and it is co-funded by Greece and the European Regional Development Fund.

The business plan that was approved for funding and is now being implemented includes investment in the following main categories:

By participating in this action, businesses achieve:

With the contribution of Operational Programme "Crete 2014-2020" businesses were strengthened, bringing benefits to the competitiveness of the country as well as to the local economy.
Πρόγραμμα ψηφιακής αναβάθμισης / Digital upgrade project:


Η επιχείρηση Δασκαλάκης, Λαντζουράκης, Μπαλτζάκης Ο.Ε. που εδρεύει στην Περιφέρεια Κρήτης εντάχθηκε στη δράση «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ Περιφέρειας Κρήτης». Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών ΤΠΕ με σκοπό την ενδυνάμωση του σκέλους της εφαρμογής ΤΠΕ ως βασικής υποστηρικτικής τεχνολογίας για την επίτευξη βελτιώσεων σε όρους παραγωγικότητας και προωθητικών ενεργειών από επιχειρήσεις και εκμεταλλεύσεις.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 13.253,67 € εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται στο 100% της επένδυσης και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω βασικές κατηγορίες:

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

Με τη συμβολή του ΕΠ Κρήτη 2014-2020 ενισχύθηκαν οι επιχειρήσεις αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονομία.


The company Daskalakis, Lantzourakis, Baltzakis O.E. which is based in the Region of Crete joined the action "Digital Upgrading of SMEs in the Region of Crete". The objective of the action is to strengthen micro, small and medium-sized enterprises through the purchase of innovative ICT applications with the aim of strengthening the ICT implementation arm as a key supporting technology to achieve improvements in terms of productivity and promotional actions by enterprises and farms. The total budget of the investment is €13,253.67, of which the public expenditure amounts to 100% of the investment and is co-financed by Greece and the European Regional Development Fund of the European Union.

The total budget of the project is 13.253,67€ of which the public funding is 100% and it is co-funded by Greece and the European Regional Development Fund.

The business plan that was approved for funding and is now being implemented includes investment the following main categories:

Through the participation in this action, this business achieved:

With the contribution ΕΠ Κρήτη 2014-2020 ενισχύθηκαν οι επιχειρήσεις αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονομία.